Przepisy wykonawcze

PRZEPISY  WYKONAWCZE  DO  NOWEJ USTAWY  O  TRANSPORCIE  TOWARÓW  NIEBEZPIECZNYCH, OBOWIĄZUJĄCEJ  OD  1.01.2012 r.

1.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ( Dz.U.2014 poz.304 T.j.rozp.w spr.egz.kierowcow.pdf Dz.U.2014 poz.304 T.j.rozp.w spr.egz.kierowcow.pdf (502.94 KB))

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR ( Dz.U. z 2012r Nr 0, poz.192.pdf Dz.U. z 2012r Nr 0, poz.192.pdf (255.73 KB) )  ;  Dz.U.2014 poz.26 zm.rozp.w spr.swiadectwa dop.poj.ADR.pdf Dz.U.2014 poz.26 zm.rozp.w spr.swiadectwa dop.poj.ADR.pdf (168.94 KB)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych  Dz.U. z 2012r. poz.619.pdf Dz.U. z 2012r. poz.619.pdf (944.78 KB)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych Dz.U. z 25.05.2015 poz.718.pdf Dz.U. z 25.05.2015 poz.718.pdf (684.55 KB)

Uwaga! Utraciło moc rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych D2012000069101.pdf Dz.U. z 2012r.
poz.691.pdf (825.96 KB)

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania  Dz.U. z 2012r. poz.966.pdf Dz.U. z 2012r. poz.966.pdf (311.43 KB)

Przepisy wykonawcze do poprzedniej ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005r w sprawie wzoru rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełnienia (Dz. U. Nr 207, poz. 1733) Dz. U. Nr 207, poz. 1733) (115.47 KB)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi zgłoszenia ( Dz. U. nr 107, poz. 742.pdf )
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r w sprawie formularza listy kontrolnej (Dz. U. Nr 201. poz. 1667) (Dz. U. Nr 201. poz. 1667) (208.53 KB)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeñstwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1654) (Dz. U. Nr 200, poz. 1654) (353.89 KB)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Dz. U. Nr 187, poz. 1571) (Dz. U. Nr 187, poz. 1571) (577.08 KB)