Szkolenia językowe


Języki/zakres:Angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne języki europejskie.  
Zajęcia są prowadzone w grupach  6  ÷ 10 osób.
Adresaci:Przewoźnicy towarów niebezpiecznych wg ADR i inni przewoźnicy.
Doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.
Pracownicy instytucji i firm związanych z transportem, zwłaszcza towarów niebezpiecznych.
Kierowcy.
Cel :Poszerzenie kompetencji zawodowych osób odpowiedzialnych za międzynarodo-we transporty, autonomizacja pracy kierowców za granicą,  poprawa bezpieczeństwa przewozu drogowego, szczególnie w zakresie towarów niebezpiecznych wg ADR.
Prowadzący:Profesjonalna kadra wykładowców
Miejsce:Indywidualnie wg uzgodnień.
Czas trwania: Zajęcia są prowadzone w sesjach weekendowych przez okres:
- 1 miesiąca – 48 godz. (piątek, sobota, niedziela)     lub
- 1,5 miesiąca – 48 godz. (sobota, niedziela)
Terminy, zakres godzinowy szkoleń i czas ich trwania uzależnione będą od indywidualnego zapotrzebowania klientów, specyfiki potrzeb zawodowych oraz innych, uwarunkowań i będą ustalane z zainteresowanymi.
Zajęcia mogą być prowadzone również w systemie stacjonarnym.
Odpłatność:
Zgłoszenia:Zgłoszenia należy dokonywać listownie na adres ............................ wysyłając wypełnioną kartę ZGŁOSZENIA, lub wypełniając formularz   . Zgłoszenia dokonane ze strony www będą traktowane jako rezerwacja miejsca.


Pozostajemy otwarci na dodatkowe uwagi i zapytania dotyczące możliwości zaspokojenia Państwa oczekiwań i potrzeb. Zapraszamy!
Informacje:


Podstawowy cykl zajęć obejmuje :

1.Fonetyczne podstawy wymowy poszczególnych głosek danego języka i ich zapis. Zasady gramatyczne /główne czasowniki, liczba pojedyncza i mnoga, cechy rodzajowe , itp.

2.Najważniejsze zwroty grzecznościowe i pakiet niezbędnych sformułowań ze sfery życia codziennego /formuły powitań i pożegnań, liczebniki, określanie czasu i dat, pytania o ilość, kierunek, czas, cenę itp./.

3.Elementy języka specjalistycznego w języku docelowym w zależności od potrzeb zawodowych - dla kierowców np: wyposażenie i części samochodowe, oznakowania drogowe i sygnalizacja miejska, procedury celne i graniczne, czas pracy kierowcy, tachograf, dokumentacja w tym list przewozowy, mandat itp., specyfika nazw własnych, praca z mapą i planem miasta, towaroznawstwo.

4.Praca z dokumentem autentycznym /tłumaczenie i wypełnianie typowych formularzy, deklaracji, pokwitowań; techniki asocjacyjne; wyrażanie przyzwolenia i niemożliwości; precyzowanie danych techniczno-ilościowych itp./.

5.Weryfikacja praktyczna nabytych umiejętności językowych