Działalność
 Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. rozwijanie współpracy i wzajemnych kontaktów pomiędzy doradcami polskimi i zagranicznymi, 
 2.podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków w dziedzinie bezpieczeństwa obrotu towarami niebezpiecznymi według zasad wynikających z Umowy ADR,
 3.tworzenie forum wymiany informacji dotyczącej krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych oraz obowiązków doradcy (śledzenie praktyk oraz procedur w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, sporządzanie sprawozdań i raportów, prowadzenie dochodzeń powypadkowych , doradztwo ), 
 4.podejmowanie inicjatyw oraz współudział w kształtowaniu aktów prawnych regulujących obrót towarów niebezpiecznych, 
 5.popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i prawa w tej dziedzinie, 
 6.reprezentowanie interesów swoich członków wobec krajowych i międzynarodowych organizacji, instytucji, jednostek, 
 7.obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków, 
 8.integracja doradców ds. bezpieczeństwa i pozostałych członków Stowarzyszenia, 
 9.współpraca z krajowymi i międzynarodowymi placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami, instytucjami, jednostkami i urzędami, rzeczoznawcami i ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych i w dziedzinach pokrewnych, 
 10.wydawanie publikacji dotyczących istotnych aspektów działalności doradców ds. bezpieczeństwa, w tym zagadnieñ technicznych, ekonomicznych, prawnych, 
 11.ochrona środowiska naturalnego